top of page

עובדי הוראה נודדים

  • שמתוקף תפקידם עוברים בין מספר בתי ספר במהלך יום הלימודים יהיו זכאים להחזר נסיעות לפי כרטיסי נסיעה בודדים בגין כל נסיעה בתפקיד אותה יבצעו במהלך יום העבודה. הסכם זה חל לגבי: גננות שילוב, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטיות ומטפלים באמצעות אומנויות.

bottom of page