top of page

ניכויים רטרואקטיביים בגין המרות שכר- 20/03/2018

  • מדובר בעובדי הוראה בעלי חובות בגין המרה שנוצרו עד מרץ 2017 .

  • חובות המרה שנוצרו והתגלו עד חודש מרץ 2017, החל תהליך גבייה בגינם והחוב הובא לידיעת עובד ההוראה- החוב יישאר.

  • חובות המרה שנוצרו והתגלו עד לחודש מרץ 2017 ולא החל תהליך גבייה ועניין החוב לא הובא לידיעת עובד ההוראה- החוב יבוטל .

  • עובדי הוראה בעלי חוב שנוצר עד לתאריך 31.8.14 ונשלחה להם הודעה- יכנסו להסדר המיטיב של מחיקת 50% מהחוב ופריסת תשלומים על ה-50% הנותרים.

bottom of page