top of page

הסכם פנסיה - 24.08.2020

במסגרת הסכם הפנסיה ייערך חישוב מחדש לגבי כלל הגמלאים בפנסיה התקציבית כל אחד מיום פרישתו.

  • גמלת הפנסיה התקציבית של עובדי ההוראה שעברו להעסקה באחת הרפורמות במערכת החינוך, תחושב ב – 3 מתכונת ותיבחר עבורם המתכונת המיטיבה ביותר.

  • נגזרת מהשכר האחרון (החל מ80% וכל שנת עבודה ברפורמה תוספת של 0.45%)

  • רשת בטחון

  • שתי תקופות

מי שפרש החל מ -1.9.12  ייערך עבורו חישוב רק על  פי 2 מתכונות:

  • נגזרת מהשכר האחרון (החל מ80% וכל שנת עבודה ברפורמה תוספת של 0.45%).

  • רשת בטחון.

bottom of page