top of page

הסכם המכללות – 21/01/2019

  • עובדי הוראה במכללות שהיו זכאים לדרגת קידום יהיו זכאים לתוספת אחוזית ושיעורה יהיה זהה לשיעור של תוספת דרגת קידום לה היו זכאים ערב חתימת ההסכם ותיקרא: "תוספת דרגת קידום נגררת". תוספת זו תהווה שכר לכל דבר ועניין.

עובדי הוראה במכללות יתקדמו בדרגות אקדמיות:​

  • קבלת מענק חד פעמי : מענק 2015– עובד הוראה במכללה אשר היה מועסק במשרה מלאה בכל התקופה מיום 1.9.13-31.8.15 יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 5,000 ש"ח. מי שהועסק חלק מהתקופה יהיה זכאי לחלק היחסי של המענק 

  • מענק חד פעמי: מענק 2018 – עובד הוראה במכללה אשר מועסק במשרה מלאה בתקופה מיום 1.9.15-30.6.18 יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 8,000 ₪.

עובדי הוראה אשר סיימו העסקתם במכללה וגילם במועד סיום העסקתם הוא:

  • מגיל 50 – 54 ו- 11 חודשים – יקבלו מענק מיוחד בסכום של 200,000 ₪.

  • מגיל 55 – 59 ו – 11 חודשים – יקבלו מענק מיוחד בסכום של 120,000 ₪.

  • מגיל 60 – 63 ו – 11 חודשים – יקבלו מענק מיוחד בסכום של 80,000 ₪.

  • מגיל 64 -65 – יקבלו מענק מיוחד בסכום של 35,000 ₪ .

  • המענק יחושב באופן יחסי להיקף המשרה המשוקלל עד לתקרה של 100%. בעקבות החלת ההסכם במכללות להכשרת עובדי הוראה, החל ממשכורת יוני 2016 הוותק המצטבר הנדרש לצורך זכאות לתשלום מענק יובל הוא 25 שנה במקום 30 שנה .

bottom of page