top of page

הוצאות נסיעה לעובדי הוראה נודדים 

  • מורים נודדים ללקויי שמיעה ולקויי ראייה, שמתוקף תפקידם נושאים ציוד כבד ומיוחד ועוברים בין מספר בתי ספר במהלך יום הלימודים. מורים אלו יהיו זכאים להחזר נסיעות בתפקיד אשר מחושב באופן הבא: תעריף נסיעה בודדת (תעריף ריאלי) X מס' נסיעות בתפקיד בפועל ביום עבודהX 150%. הסכום הכולל ישולם לעובד ההוראה בגין אותו חודש.

bottom of page