top of page

הוצאות נסיעה

  • כל עובדי ההוראה הקיימים שהחלו העסקתם לפני ה- 1.1.16 יהיו זכאים לקצבות  נסיעה בהתאם לכללי הזכאות שהיו נהוגים ערב יישום הרפורמה בתחבורה הציבורית בניכוי 14.5% ביטול המע"מ בתחבורה הציבורית.

bottom of page